[49] Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
Θέσεις 〈ἄλλο〉 γ´,
Περὶ βασιλείας α´ β´,
Περὶ αἰτιῶν α´,
Περὶ Δημοκρίτου α´,
[Περὶ διαβολῆς α´,]
Περὶ γενέσεως α´,
Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´,
Περὶ ὄψεως α´ β´ γ´ δ´,
Πρὸς ὅρους α´ β´,
Περὶ τοῦ δεδόσθαι α´,
Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α´,
Περὶ τῶν μουσικῶν α´,
Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας α´,
Πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημείας α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο α´,
Ὑπομνήματα α´,
Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ α´,
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α´,
[Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´,]
Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α´,
Περὶ τοῦ ψευδομένου α´ β´ γ´,
[49] Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Ἐπιχειρημάτων α´ β´.
Θέσεις γ´.
Περὶ βασιλείας α´ β´.
Περὶ αἰτιῶν α´.
Περὶ Δημοκρίτου α´.
[Περὶ διαβολῆς α´.]
Περὶ γενέσεως α´.
Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους α´.
Περὶ κινήσεως α´ β´.
Περὶ ὄψεως α´ β´ γ´ δ´.
Πρὸς ὅρους α´ β´.
Περὶ τοῦ δεδόσθαι α´.
Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α´.
Περὶ τῶν μουσικῶν α´.
Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας α´.
Πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημείας α´.
Προτρεπτικὸς α´.
Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο α´.
Ὑπομνήματα α´.
Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ α´.
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α´.
[Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´.]
Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α´.
Περὶ τοῦ ψευδομένου α´ β´ γ´.
[49] Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
[3431] Ἐπιχειρημάτων α´ β´,
Θέσεις γ´,
Περὶ βασιλείας α´ β´,
Περὶ αἰτιῶν α´,
[3435] Περὶ Δημοκρίτου α´,
[Περὶ διαβολῆς α´,]
Περὶ γενέσεως α´,
Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´,
[34310] Περὶ ὄψεως α´ β´ γ´ δ´,
Πρὸς ὅρους α´ β´,
Περὶ τοῦ δεδόσθαι α´,
Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α´,
Περὶ τῶν μουσικῶν α´,
[34315] Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας α´,
Πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημίας α´,
Προτρεπτικὸς α´,
Πῶς ἄριστ'ἂν πόλεις οἰκοῖντο α´,
Ὑπομνήματα α´,
[3441] Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ α´,
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α´,
[Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´,]
Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α´,
[3445] Περὶ τοῦ ψευδομένου α´ β´ γ´,