[98] ἀλλὰ καὶ εἰπόντος αὐτῇ, "αὕτη ἐστὶν (E. Ba. 1236)

ἡ τὰς παρ' ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας;",

"ἐγώ," φησίν, "εἰμί, Θεόδωρε˙ ἀλλὰ μὴ κακῶς σοι δοκῶ βεβουλεῦσθαι περὶ αὑτῆς, εἰ, τὸν χρόνον ὃν ἔμελλον ἱστοῖς προσαναλώσειν, τοῦτον εἰς παιδείαν κατεχρησάμην;" καὶ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα μυρία τῆς φιλοσόφου.
Φέρεται δὲ τοῦ Κράτητος βιβλίον Ἐπιστολαί, ἐν αἷς ἄριστα φιλοσοφεῖ, τὴν λέξιν ἔστιν ὅτε παραπλήσιος Πλάτωνι. γέγραφε καὶ τραγῳδίας ὑψηλότατον ἐχούσας φιλοσοφίας χαρακτῆρα, οἷόν ἐστι κἀκεῖνο˙
(N2 pp. 809 sq.)

οὐχ εἷς πάτρας μοι πύργος, οὐ μία στέγη,
πάσης δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμος
ἕτοιμος ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσθαι πάρα.

Ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸς καὶ ἐτάφη ἐν Βοιωτίᾳ.

[98] Ma quando Teodoro le disse: 181* «Questa è

colei che abbandonò le spole presso i telai?»

«Sono io - rispose - o Teodoro. Ma credi tu che io abbia preso una cattiva decisione se il tempo che avrei dovuto dedicare al telaio lo dedicai alla mia educazione?» 182* Questi ed infiniti altri aneddoti si raccontano di questa filosofa.
Sotto il nome di Cratete va un libro di Epistole, in cui la sua arte filosofica è eccellente. Talvolta lo stile è simile a quello di Platone. Scrisse anche tragedie, che hanno altissimo carattere filosofico, come dimostra questo passo: 183*

La mia patria non è una torre, non è un tetto, ma dove ci è possibile vivere bene, in ogni punto di tutto l'universo, lì la mia città, lì la mia casa. 184*


Morì vecchia e fu sepolta in Beozia.