[48] Προοιμίων α´,
Προβλημάτων συναγωγῆς α´,
Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´,
Περὶ παραδείγματος α´,
Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α´,
Περὶ ποιητικῆς ἄλλο α´,
Περὶ τῶν σοφῶν α´,
Περὶ συμβουλῆς α´,
Περὶ σολοικισμῶν α´,
Περὶ τέχνης ῥητορικῆς α´,
Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζ´,
Περὶ ὑποκρίσεως α´,
Ὑπομνημάτων Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Φυσικῶν δοξῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´,
Φυσικῶν δοξῶν ἐπιτομῆς α´,
Περὶ χάριτος α´,
Περὶ ψεύδους καὶ ἀληθοῦς α´,


Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ θεῶν α´ β´ γ´,
Ἱστορικῶν γεωμετρικῶν α´ β´ γ´ δ´,

[48] Proemi, in un libro;
Raccolta di problemi, in un libro;
Problemi fisici, in un libro;
Dell'esempio, in un libro;
Della protesi e della narrazione, in un libro;
Un altro trattato di arte poetica, in un libro;
Dei sapienti, in un libro;
Della consultazione, in un libro;
Dei solecismi, in un libro;
Dell'arte retorica, in un libro;
Luoghi comuni dei manuali di retorica, in diciassette libri;
Della rappresentazione oratoria, in un libro; 116*
Appunti di Aristotele o di Teofrasto, in sei libri;
Opinioni dei filosofi naturalisti, in sedici libri;
Epitome delle Opinioni dei filosofi naturalisti, in un libro;
Della gratitudine, in un libro;
Del falso e del vero, in un libro.

(Seconda Appendice)

Ricerche sulla divinità, in sei libri;
Degli déi, in tre libri;
Ricerche geometriche, in quattro libri;