[5] ὃν καὶ παρρησιαστικώτερον λαλοῦντα τῷ βασιλεῖ καὶ μὴ πειθόμενον αὐτῷ φασιν ἐπιπλήξαντα εἰπεῖν˙ (Il. S 95)

ὠκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ' ἀγορεύεις.

καὶ δὴ καὶ ἐγένετο. δόξας γὰρ Ἑρμολάῳ συμμετεσχηκέναι τῆς εἰς Ἀλέξανδρον ἐπιβουλῆς ἐν σιδηρᾷ περιήγετο γαλεάγρᾳ, φθειριῶν καὶ ἀκόμιστος˙ καὶ τέλος λέοντι παραβληθείς, οὕτω κατέστρεψεν.
Ὁ δ' οὖν Ἀριστοτέλης ἐλθὼν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τρία πρὸς τοῖς δέκα τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὑπεξῆλθεν εἰς Χαλκίδα, Εὐρυμέδοντος αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίκην ἀσεβείας γραψαμένου, ἢ Δημοφίλου ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ
(FHG III. 581), ἐπειδήπερ τὸν ὕμνον ἐποίησεν εἰς τὸν προειρημένον Ἑρμίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ἀνδριάντος τοιοῦτον˙ (Ar. fg. 3 Diehl)

[5] E poiché costui parlava al re con eccessiva libertà e non gli dava retta, dicono che Aristotele l'abbia ripreso col verso: 15*

Di rapido destino mi sarai, o figlio, per le cose che dici.

E in realtà così avvenne. Ritenuto complice di Ermolao nella congiura contro Alessandro, fu posto in una gabbia di ferro e portato in giro. Lasciato in preda ai pidocchi ed allo squallore, infine fu gettato in pasto ad un leone e così morì.
Aristotele dunque venuto in Atene fu capo della sua scuola per tredici anni e poi si rifugiò a Calcide, perché il ierofante Eurimedonte o Demofilo secondo la Storia Varia di Favorino 16* lo aveva accusato di empietà, per aver composto un inno in onore del predetto Ermia ed anche un epigramma per la statua di lui in Delfi del seguente tenore: 17*