[48] Προοιμίων α´,
Προβλημάτων συναγωγῆς α´,
Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´,
Περὶ παραδείγματος α´,
Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α´,
Περὶ ποιητικῆς ἄλλο α´,
Περὶ τῶν σοφῶν α´,
Περὶ συμβουλῆς α´,
Περὶ σολοικισμῶν α´,
Περὶ τέχνης ῥητορικῆς α´,
Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζ´,
Περὶ ὑποκρίσεως α´,(
Ὑπομνημάτων
Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Φυσικῶν δοξῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´,
Φυσικῶν ἐπιτομῆς α´,
Περὶ χάριτος α´,
[Χαρακτῆρες ἠθικοί,]
Περὶ ψεύδους καὶ ἀληθοῦς α´,
Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ θεῶν α´ β´ γ´,
Ἱστορικῶν γεωμετρικῶν α´ β´ γ´ δ´,
[48] Προοιμίων α´.
Προβλημάτων συναγωγῆς α´.
Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´.
Περὶ παραδείγματος α´.
Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α´.
Περὶ ποιητικῆς ἄλλο α´.
Περὶ τῶν σοφῶν α´.
Περὶ συμβουλῆς α´.
Περὶ σολοικισμῶν α´.
Περὶ τέχνης ῥητορικῆς α´.
Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζ´.
Περὶ ὑποκρίσεως α´.
Ὑπομνημάτων
Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Φυσικῶν δοξῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´.
Φυσικῶν [δοξῶν] ἐπιτομῆς α´.
Περὶ χάριτος α´.
[Χαρακτῆρες ἠθικοί.]
Περὶ ψεύδους καὶ ἀληθοῦς α´.
Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Περὶ θεῶν α´ β´ γ´.
Ἱστορικῶν γεωμετρικῶν α´ β´ γ´ δ´.
[48] <Περὶ> προοιμίων α´,
[3421] Προβλημάτων συναγωγῆς α´,
Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α´,
Περὶ παραδείγματος α´,
Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α´,
[3425] Περὶ ποιητικῆς ἄλλο α´,
Περὶ τῶν 〈ζ´〉 σοφῶν α´,
Περὶ συμβουλῆς α´,
Περὶ σολοικισμῶν α´,
Περὶ τέχνης ῥητορικῆς α´,
[34210] Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν 〈κατ'〉 εἴδη ιζ´,
Περὶ ὑποκρίσεως α´,
Ὑπομνημάτων
Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Φυσικῶν δοξῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´
[34215] ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´,
Φυσικῶν ἐπιτομῆς α´,
Περὶ χάριτος α´,
[Χαρακτῆρες ἠθικοί,]
Περὶ ψεύδους καὶ ἀληθοῦς α´,
[34220] Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ θεῶν α´ β´ γ´,
Ἱστορικῶν γεωμετρικῶν α´ β´ γ´ δ´,