[10] Φασὶ δ' αὐτὸν προειπεῖν τὴν περὶ Αἰγὸς ποταμοὺς γενομένην τοῦ λίθου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πεσεῖσθαι. ὅθεν καὶ Εὐριπίδην, μαθητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυσέαν βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῷ Φαέθοντι (783 N 2). ἀλλὰ καὶ εἰς Ὀλυμπίαν ἐλθόντα ἐν δερματίνῳ καθίσαι, ὡς μέλλοντος ὕσειν˙


καὶ γενέσθαι. πρός τε τὸν εἰπόντα, εἰ τὰ ἐν Λαμψάκῳ ὄρη ἔσται ποτὲ θάλαττα, φασὶν εἰπεῖν, "ἐάν γε ὁ χρόνος μὴ ἐπιλίπῃ." ἐρωτηθείς ποτε εἰς τί γεγέννηται, "εἰς θεωρίαν," ἔφη, "ἡλίου καὶ σελήνης καὶ οὐρανοῦ." πρὸς τὸν εἰπόντα, "ἐστερήθης Ἀθηναίων," "οὐ μὲν οὖν," ἔφη, "ἀλλ' ἐκεῖνοι ἐμοῦ." ἰδὼν τὸν Μαυσώλου τάφον ἔφη, "τάφος πολυτελὴς λελιθωμένης ἐστὶν οὐσίας εἴδωλον."
[10] Dicono che egli abbia predetto la caduta di una pietra meteorica avvenuta ad Egospotamo: egli aveva detto che sarebbe caduta dal sole. 18* Onde Euripide, che fu suo discepolo, nel Fetonte 19* chiamò il sole «massa d'oro». Inoltre, quando andò ad Olimpia, si sedette coperto da una pelle di animale, come se dovesse piovere: e, infatti, piovve. A chi gli chiese se un giorno le montagne in Lampsaco sarebbero divenute mare, rispose, come si dice: «Sì, è solo questione di tempo». E a chi gli domandò una volta per che cosa mai fosse nato, rispose: «Per la contemplazione del sole, della luna e del cielo». A chi gli disse: «Sei rimasto privo degli Ateniesi », rispose: «Non io di loro, ma essi di me». Quando vide il sepolcro di Mausolo, disse: «Un sepolcro fastoso è l'immagine della ricchezza volta in pietra».