[95] ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν κακῶν τὸ μὲν εἶναι ἀφροσύνην, δειλίαν, ἀδικίαν, καὶ τὰ παραπλήσια˙ μετέχοντα δὲ κακίας τάς τε πράξεις τὰς κατὰ κακίαν καὶ τοὺς φαύλους˙ ἐπιγεννήματα δὲ τήν τε δυσθυμίαν καὶ τὴν δυσφροσύνην καὶ τὰ ὅμοια. Ἔτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι περὶ ψυχήν, τὰ δ' ἐκτός, τὰ δ' οὔτε περὶ ψυχὴν οὔτ' ἐκτός. τὰ μὲν περὶ ψυχὴν ἀρετὰς καὶ τὰς κατὰ ταύτας πράξεις˙ τὰ δ' ἐκτὸς τό τε σπουδαίαν ἔχειν πατρίδα καὶ σπουδαῖον φίλον καὶ τὴν τούτων εὐδαιμονίαν˙ τὰ δ' οὔτ' ἐκτὸς οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι σπουδαῖον καὶ εὐδαίμονα. [95] Analogamente sono vizi l'imprudenza, la viltà, l'ingiustizia e simili; ciò che partecipa del vizio sono le azioni viziose e gli uomini viziosi. Fenomeni accessori sono l'afflizione e la tristezza e simili. Inoltre dei beni alcuni sono dell'anima, altri esteriori, altri né dell'anima né esteriori. I beni dell'anima sono virtù e azioni virtuose; i beni esteriori sono avere una nobile patria e un nobile amico e la loro felicità; l'essere per se stesso virtuoso e felice è p. es. un bene né esteriore né dell'anima.