[46] Περὶ φιλοτιμίας α´ β´,
Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
Περὶ φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Περὶ φυσικῶν ἐπιτομῆς α´ β´,
Φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς α´,
Περὶ φυσικῶν ἱστοριῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
Φυσικῶν αἰτιῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ χυλῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ψεύδους ἡδονῆς α´,
Περὶ ψυχῆς θέσις μία,
Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α´,
Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων α´,
Ἁρμονικῶν α´,
Περὶ ἀρετῆς α´,
Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α´,
Περὶ ἀποφάσεως α´,
Περὶ γνώμης α´,
Περὶ γελοίου α´,
Δειλινῶν α´ β´,
Διαιρέσεις α´ β´,
Περὶ τῶν διαφορῶν α´,
Περὶ τῶν ἀδικημάτων α´,
Περὶ διαβολῆς α´.
Περὶ ἐπαίνου α´,
Περὶ ἐμπειρίας α´,
Ἐπιστολῶν α´ β´ γ´,
Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων α´,
Περὶ ἐκκρίσεως α´,
Περὶ φιλοτιμίας α´ β´.
[46] Περὶ φύσεως α´ β´ γ´.
Περὶ φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´.
Περὶ φυσικῶν ἐπιτομῆς α´ β´.
Φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς α´.
Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´.
Φυτικῶν αἰτιῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´.
Περὶ χυλῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´.
Περὶ ψεύδους ἡδονῆς α´.
Περὶ ψυχῆς θέσις μία.
Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α´.
Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων α´.
Ἁρμονικῶν α´.
Περὶ ἀρετῆς α´.
Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α´.
Περὶ ἀποφάσεως α´.
Περὶ γνώμης α´.
Περὶ γελοίου α´.
Δειλινῶν α´ β´.
Διαιρέσεις α´ β´.
Περὶ τῶν διαφορῶν α´.
Περὶ τῶν ἀδικημάτων α´.
Περὶ διαβολῆς α´.
Περὶ ἐπαίνου α´.
Περὶ ἐμπειρίας α´.
Ἐπιστολῶν α´ β´ γ´.
Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων α´.
Περὶ ἐκκρίσεως α´.

Περὶ φιλοτιμίας α´ β´,
[33920] Περὶ φύσεως α´ β´ γ´,
[
46] Περὶ φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Περὶ φυσικῶν ἐπιτομῆς α´ β´,
Φυσικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
[33925] Πρὸς τοὺς φυσικοὺς α´,
Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
[3401] Φυτικῶν αἰτιῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Περὶ χυλῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ ψεύδους ἡδονῆς α´,
Περὶ ψυχῆς θέσις μία,
[3405] Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α´,
Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων α´,
Ἁρμονικῶν α´,
Περὶ ἀρετῆς α´,
Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α´,
[34010] Περὶ ἀποφάσεως α´,
Περὶ γνώμης α´,
Περὶ γελοίου α´,
Δειλινῶν α´ β´,
Διαιρέσεις α´ β´,
[34015] Περὶ τῶν διαφορῶν α´,
Περὶ τῶν 〈δικαιωμάτων καὶ〉 ἀδικαιωμάτων α´,
Περὶ διαβολῆς α´.
Περὶ ἐπαίνου α´,
Περὶ ἐμπειρίας α´,
[34020] Ἐπιστολῶν α´ β´ γ´,
Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων α´,
Περὶ ἐκκρίσεως α´,