[45] Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α´,
Περὶ ὀδμῶν α´,
Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου,
Πρώτων προτάσεων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Νομοθετῶν α´ β´ γ´,
Πολιτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς α´ β´ γ´ δ´,
Πολιτικῶν ἐθῶν α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α´,
Προβλημάτων συναγωγῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ παροιμιῶν α´,
Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α´,
Περὶ πυρὸς α´ β´,
Περὶ πνευμάτων α´,
Περὶ παραλύσεως α´,
Περὶ πνιγμοῦ α´,
Περὶ παραφροσύνης α´,
Περὶ παθῶν α´,
Περὶ σημείων α´,
Σοφισμάτων α´ β´,
Περὶ συλλογισμῶν ἀναλύσεως α´,
Τοπικῶν α´ β´,
Περὶ τιμωρίας α´ β´,
Περὶ τριχῶν α´,
Περὶ τυραννίδος α´,
Περὶ ὕδατος α´ β´ γ´,
Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α´,
Περὶ φιλίας α´ β´ γ´,
[45] Sulle definizioni, in un libro;
Degli odori, in un libro;
Del vino e dell'olio, 〈in un libro〉;
Le prime premesse, in diciotto libri;
Legislatori, in tre libri;
Politica, in sei libri;
Della politica adattata alle circostanze, in quattro libri;
Costumi politici, in quattro libri;
Della migliore costituzione politica, in un libro;
Raccolta di problemi, in cinque libri;
Dei proverbi, in un libro;
Della coagulazione e liquefazione, in un libro;
Del fuoco, in due libri;
Dei venti, in un libro;
Della paralisi, in un libro;
Del soffocamento, in un libro;
Della pazzia, in un libro;
Delle passioni, in un libro;
Dei segni, in un libro;
Sofismi, in due libri;
Soluzione di sillogismi, in un libro,
Topici, in due libri;
Della punizione, in due libri;
Dei capelli, in un libro;
Della tirannide, in un libro;
Dell'acqua, in tre libri;
Del sonno e dei sogni, in un libro;
Dell'amicizia, in tre libri;