[45] Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α´,
Περὶ ὀδμῶν α´,
Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου,
Πρώτων προτάσεων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Νομοθετῶν α´ β´ γ´,
Πολιτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς α´ β´ γ´ δ´,
Πολιτικῶν ἐθῶν α´ β´ γ´ δ´,
Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α´,
Προβλημάτων συναγωγῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´,
Περὶ παροιμιῶν α´,
Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α´,
Περὶ πυρὸς α´ β´,
Περὶ πνευμάτων α´,
Περὶ παραλύσεως α´,
Περὶ πνιγμοῦ α´,
Περὶ παραφροσύνης α´,
Περὶ παθῶν α´,
Περὶ σημείων α´,
Σοφισμάτων α´ β´,
Περὶ συλλογισμῶν λύσεως α´,
Τοπικῶν α´ β´,
Περὶ τιμωρίας α´ β´,
Περὶ τριχῶν α´,
Περὶ τυραννίδος α´,
Περὶ ὕδατος α´ β´ γ´,
Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α´,
Περὶ φιλίας α´ β´ γ´,
[45] Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α´.
Περὶ ὀδμῶν α´.
Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου.
Πρώτων προτάσεων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´.
Νομοθετῶν α´ β´ γ´.
Πολιτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς α´ β´ γ´ δ´.
Πολιτικῶν ἐθῶν α´ β´ γ´ δ´.
Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α´.
Προβλημάτων συναγωγῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´.
Περὶ παροιμιῶν α´.
Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α´.
Περὶ πυρὸς α´ β´.
Περὶ πνευμάτων α´.
Περὶ παραλύσεως α´.
Περὶ πνιγμοῦ α´.
Περὶ παραφροσύνης α´.
Περὶ παθῶν α´.
Περὶ σημείων α´.
Σοφισμάτων α´ β´.
Περὶ συλλογισμῶν λύσεως α´.
Τοπικῶν α´ β´.
Περὶ τιμωρίας α´ β´.
Περὶ τριχῶν α´.
Περὶ τυραννίδος α´.
Περὶ ὕδατος α´ β´ γ´.
Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α´.
Περὶ φιλίας α´ β´ γ´.
Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α´,
Περὶ ὀδμῶν α´,
[45] Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου 〈α´〉,
Πρώτων προτάσεων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´
[33820] ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
〈Πολιτεύματα〉 νομοθετῶν α´ β´ γ´,
Πολιτικῶν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς α´ β´ γ´ δ´,
Πολιτικῶν ἐθῶν α´ β´ γ´ δ´,
[33825] Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α´,
Προβλημάτων συναγωγῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´,
[3391] Περὶ παροιμιῶν α´,
Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α´,
Περὶ πυρὸς α´ β´,
Περὶ πνευμάτων α´,
[3395] Περὶ παραλύσεως α´,
Περὶ πνιγμοῦ α´,
Περὶ παραφροσύνης α´,
Περὶ παθῶν α´,
Περὶ σημείων α´,
[33910] Σοφισμάτων α´ β´,
Περὶ συλλογισμῶν 〈ἀνα〉λύσεως α´,
Τοπικῶν α´ β´,
Περὶ τιμωρίας α´ β´,
Περὶ τριχῶν α´,
[33915] Περὶ τυραννίδος α´,
Περὶ ὕδατος α´ β´ γ´,
Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α´,
Περὶ φιλίας α´ β´ γ´,