[90] ἔστ' ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,
ἠέλιός τ' ἀνιὼν λάμπῃ, λαμπρά τε σελήνη,
καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν, ἀνακλύζῃ δὲ θάλασσα,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ,
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.

φέρουσι δὲ μαρτύριον Σιμωνίδου ᾆσμα, ὅπου φησί (Page 581)˙

τίς κεν αἰνήσειε νόῳ πίσυνος
Λίνδου ναέταν Κλεόβουλον
ἀενάοις ποταμοῖς ἄνθεσί τ' εἰαρινοῖς
ἀελίου τε φλογὶ χρυσέας τε σελάνας
καὶ θαλασσαίαισι δίνῃς ἀντιθέντα μένος στάλας;
ἅπαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω˙ λίθον δὲ
καὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι˙ μωροῦ
φωτὸς ἅδε βουλά.

οὐ γὰρ εἶναι Ὁμήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι προέχοντος, φασί, τοῦ Μίδα. Φέρεται δ' αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι (FHG III. 521) καὶ αἴνιγμα τοῖον (A. Pal. XIV. 101)˙

[90] Finché l'acqua sgorghi e gli alberi alti verdeggino ed il sole sorgente brilli e la splendida luna ed i fiumi scorrano ed il mare ondeggi, qui rimanendo sulla tomba compianta di lui annunzierò ai passanti, che qui Mida è sepolto.


Per l'attribuzione a Cleobulo adducono la testimonianza di un canto di Simonide, là dove dice: 239*


Chi nel suo senno fidente potrebbe lodare Cleobulo di Lindo che ai fiumi sempre correnti, ai fiori della primavera, al fulgore del sole e dell'aurea luna, alle marine correnti oppone la forza di una stele? Ché tutto è in potere degli dèi, ma la pietra pur una mano mortale infrange: questo è il consiglio dell'uomo stolto.


Che questo epigramma, dicono, non sia di Omero lo attesta anche il fatto che Mida visse molti anni dopo. Panfila 240* nelle Memorie tramanda pure il seguente enigma: 241*