[44] Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α´,
Περὶ τῶν φωλευόντων α´,
Περὶ ζῴων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α´,
Περὶ ἡδονῆς (ἄλλο) α´,
Θέσεις κδ´,
Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ α´,
Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α´,
Περὶ ἱδρώτων α´,
Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως α´,
Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α´,
Περὶ κόπων α´,
Περὶ κινήσεως α´ β´ γ´,
Περὶ λίθων α´,
Περὶ λοιμῶν α´,
Περὶ λιποψυχίας α´,
Μεγαρικὸς α´,
Περὶ μελαγχολίας α´,
Περὶ μετάλλων α´ β´,
Περὶ μέλιτος α´,
Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς α´,
Μεταρσιολογικῶν α´ β´,
Περὶ μέθης α´,
Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδ´,
Νόμων ἐπιτομῆς α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,

[44] Degli animali che mutano colore, in un libro;
Degli animali che vivono in nascondigli, in un libro;
Degli animali, in sette libri;
Del piacere secondo Aristotele, in un libro;
un altro libro Del piacere;
Tesi, in ventiquattro libri;
Del caldo e del freddo, in un libro;
Vertigini e stordimenti, in un libro;
Dei sudori, in un libro;
Dell'affermazione e della negazione, in un libro;
Callistene o Del pianto, in un libro; 112*
Delle fatiche, in un libro;
Del movimento, in tre libri;
Delle pietre, in un libro;
Delle pestilenze, in un libro;
Dello svenimento, in un libro;
Megarico, in un libro;
Della melancolia, in un libro;
Delle miniere, in due libri; 113*
Del miele, in un libro;
Raccolta delle Sentenze di Metrodoro, 114* in un libro;
Dei fenomeni atmosferici, in due libri;
Dell'ubriachezza, in un libro;
Leggi in ordine alfabetico, in ventiquattro libri;
Epitome delle leggi, in dieci libri;