[43] Περὶ γήρως α´,
Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α´,
Τῆς μεταρσιολεσχίας α´,
Περὶ τῶν εἰδώλων α´,
Περὶ χυμῶν, χροῶν, σαρκῶν α´,
Περὶ τοῦ διακόσμου α´,
Περὶ τῶν ἀνθρώπων α´,
Τῶν Διογένους συναγωγὴ α´,
Διορισμῶν α´ β´ γ´,
Ἐρωτικὸς α´,
Ἄλλο περὶ ἔρωτος α´,
Περὶ εὐδαιμονίας α´,
Περὶ εἰδῶν α´ β´,
Περὶ ἐπιλήψεως α´,
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ α´,
Περὶ Ἐμπεδοκλέους α´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Ἐνστάσεων α´ β´ γ´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας α´ β´,
Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμογενῶν α´,
Περὶ τῶν ἀθρόον (ἀθρόων) φαινομένων α´,
Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν α´,
Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν α´,
Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων α´,
[43] Della vecchiaia, in un libro;
Dell'astrologia di Democrito, in un libro;
Meteorologia, in un libro;
Delle immagini, in un libro;
Dei sapori, dei colori e delle carni, in un libro;
Dell'ordine cosmico, in un libro;
Degli uomini, in un libro;
Raccolta delle sentenze di Diogene, in un libro;
Definizioni, in tre libri;
Dell'amore, in un libro;
un altro libro Dell'amore;
Della felicità, in un libro;
Delle specie o forme, in due libri (Περὶ εἰδῶν);
Dell'epilessia, in un libro;
Dell'entusiasmo, in un libro;
Di Empedocle, in un libro;
Argomentazioni dialettiche, in diciotto libri;
Obbiezioni, in tre libri;
Del volontario, in un libro;
Epitome della «Repubblica» di Platone, in due libri;
Dell'eterofonia degli animali della stessa razza, in un libro;
Di ciò che appare in massa compatta, in un libro;
Degli animali che mordono e feriscono, in un libro;
Degli animali così detti invidiosi, in un libro;
Degli animali che rimangono sulla terra asciutta, in un libro;