[43] Περὶ γήρως α´,
Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α´,
Τῆς μεταρσιολεσχίας α´,
Περὶ τῶν εἰδώλων α´,
Περὶ χυμῶν, χροῶν, σαρκῶν α´,
Περὶ τοῦ διακόσμου α´,
Περὶ τῶν ἀνθρώπων α´,
Τῶν Διογένους συναγωγὴ α´,
Διορισμῶν α´ β´ γ´,
Ἐρωτικὸς α´,
Ἄλλο περὶ ἔρωτος α´,
Περὶ εὐδαιμονίας α´,
Περὶ εἰδῶν α´ β´,
Περὶ ἐπιλήψεως α´,
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ α´,
Περὶ Ἐμπεδοκλέους α´,
Ἐπιχειρημάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Ἐνστάσεων α´ β´ γ´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας α´ β´,
Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμογενῶν α´,
Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων α´,
Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν α´,
Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν α´,
Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων α´,
[43] Περὶ γήρως α´.
Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α´.
Τῆς μεταρσιολεσχίας α´.
Περὶ τῶν εἰδώλων α´.
Περὶ χυμῶν, χροῶν, σαρκῶν α´.
Περὶ τοῦ διακόσμου α´.
Περὶ τῶν ἀνθρώπων α´.
Τῶν Διογένους συναγωγὴ α´.
Διορισμῶν α´ β´ γ´.
Ἐρωτικὸς α´.
Ἄλλο περὶ ἔρωτος α´.
Περὶ εὐδαιμονίας α´.
Περὶ εἰδῶν α´ β´.
Περὶ ἐπιλήψεως α´.
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ α´.
Περὶ Ἐμπεδοκλέους α´.
Ἐπιχειρημάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´.
Ἐνστάσεων α´ β´ γ´.
Περὶ ἑκουσίου α´.
Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας α´ β´.
Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμογενῶν α´.
Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων α´.
Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν α´.
Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν α´.
Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων α´.
Περὶ γήρως α´,
[43] Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α´,
[33615] 〈Περὶ〉 τῆς μεταρσιολεσχίας α´,
Περὶ τῶν εἰδώλων α´,
Περὶ χυμῶν, χροῶν, σαρκῶν α´,
Περὶ τοῦ διακόσμου α´,
Περὶ τοῦ Περὶ ἀνθρώπων α´,
[33620] Τῶν Διογένους συναγωγὴ α´,
Διορισμῶν α´ β´ γ´,
Ἐρωτικὸς α´,
Ἄλλο περὶ ἔρωτος α´,
Περὶ εὐδαιμονίας α´,
[3371] Περὶ εἰδῶν α´ β´,
Περὶ ἐπιλήψεως α´,
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ α´,
Περὶ 〈τῶν〉 Ἐμπεδοκλέους α´,
[3375] Ἐπιχειρημάτων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´ ια´ ιβ´ ιγ´ ιδ´ ιε´ ις´ ιζ´ ιη´,
Ἐνστάσεων α´ β´ γ´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας α´ β´,
[33710] Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμογενῶν α´,
Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων α´,
Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν α´,
Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν α´,
Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων α´,