Κεφ. η'.

ΕΥΔΟΞΟΣ


[86] Εὔδοξος Αἰσχίνου Κνίδιος, ἀστρολόγος, γεωμέτρης, ἰατρός, νομοθέτης. οὗτος τὰ μὲν γεωμετρικὰ Ἀρχύτα διήκουσε, τὰ δ' ἰατρικὰ Φιλιστίωνος (Wellmann 3) τοῦ Σικελιώτου, καθὰ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Πίναξί (Pfeiffer 429) φησι.

Σωτίων δ' ἐν ταῖς Διαδοχαῖς λέγει καὶ Πλάτωνος αὐτὸν ἀκοῦσαι. γενόμενον γὰρ ἐτῶν τριῶν που καὶ εἴκοσι καὶ στενῶς διακείμενον κατὰ κλέος τῶν Σωκρατικῶν εἰς Ἀθήνας ἀπᾶραι σὺν Θεομέδοντι τῷ ἰατρῷ, τρεφόμενον ὑπ' αὐτοῦ˙ οἱ δέ, καὶ παιδικὰ ὄντα˙ καταχθέντα δ' εἰς τὸν Πειραιᾶ ὁσημέραι ἀνιέναι Ἀθήναζε καὶ ἀκούσαντα τῶν σοφιστῶν αὐτόθι ὑποστρέφειν.

Capitolo VIII

EUDOSSO


[86] Eudosso, 232* figlio di Eschine, nacque a Cnido, astronomo, geometra, medico, legislatore. Egli apprese la geometria da Archita, la medicina da Filistione siceliota, 233* come attesta Callimaco nei suoi Quadri
(Πίνακες). 234* Sozione nelle Successioni dei filosofi dice che fu uditore anche di Platone. Aveva circa ventitré anni e versava in angustie economiche quando, attratto dalla fama dei Socratici, fece vela verso Atene col medico Teomedonte, da cui fu mantenuto (secondo altri, fu il suo amasio). Sbarcato al Pireo ogni giorno saliva ad Atene e, dopo avere ascoltato i sofisti, di nuovo vi faceva ritorno.