[42] Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι.

ἔστι δὲ τάδε˙

Ἀναλυτικῶν προτέρων α´ β´ γ´,
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α´,
Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ α´,
Ἀνηγμένων λόγων α´ β´,
Ἀγωνιστικὸν τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας,
Περὶ αἰσθήσεων α´,
Πρὸς Ἀναξαγόραν α´,
Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου α´,
Περὶ τῶν Ἀναξιμένους α´,
Περὶ τῶν Ἀρχελάου α´,
Περὶ ἁλῶν, νίτρου, στυπτηρίας α´,
Περὶ τῶν λιθουμένων α´ β´,
Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α´,
Ἀκροάσεως α´ β´,
Περὶ ἀνέμων α´,
Ἀρετῶν διαφοραὶ α´,
Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας βασιλέως α´,
Περὶ βίων α´ β´ γ´,

[42] Anche Teofrasto ha lasciato moltissimi libri, di cui ritenni conveniente trascrivere qui sotto il catalogo, perché sono doviziosi di meriti di ogni genere.


Eccone dunque il catalogo:

Primi analitici, in tre libri;
Secondi analitici, in sette libri;
Analisi dei sillogismi, in un libro;
Epitome degli Analitici, in un libro;
Deduzioni logiche, in due libri ( Ἀνηγμένων λόγων);
Discussione sulla teoria degli argomenti eristici;
Delle sensazioni, in un libro;
Contro Anassagora, in un libro;
Della dottrina di Anassagora, in un libro;
Della dottrina di Anassimene, in un libro;
Della dottrina di Archelao, in un libro;
Del sale, del nitro e dell'allume, in un libro;
Delle pietrificazioni, in due libri;
Delle linee indivisibili, in un libro;
Lezioni, in due libri;
Dei venti, in un libro;
Differenza delle virtù, in un libro;
Del regno, in un libro;
Dell'educazione del re, in un libro;
Dei modi di vita, in tre libri;