[42] Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι.
ἔστι δὲ τάδε˙

Ἀναλυτικῶν προτέρων α´ β´ γ´,
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α´,
Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ α´,
Ἀνηγμένων τόπων α´ β´,
Ἀγωνιστικὸν τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας,
Περὶ αἰσθήσεων α´,
Πρὸς Ἀναξαγόραν α´,
Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου α´,
Περὶ τῶν Ἀναξιμένους α´,
Περὶ τῶν Ἀρχελάου α´,
Περὶ ἁλῶν, νίτρου, στυπτηρίας α´,
Περὶ τῶν λιθουμένων α´ β´,
Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α´,
Ἀκροάσεως α´ β´,
Περὶ ἀνέμων α´,
Ἀρετῶν διαφοραὶ α´,
Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας βασιλέως α´,
Περὶ βίων α´ β´ γ´,

[42] Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι. ἔστι δὲ τάδε˙

Ἀναλυτικῶν προτέρων α´ β´ γ´.
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´.
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α´.
Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ α´.
Ἀνηγμένων τόπων α´ β´.
Ἀγωνιστικὸν τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας.
Περὶ αἰσθήσεων α´.
Πρὸς Ἀναξαγόραν α´.
Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου α´.
Περὶ τῶν Ἀναξιμένους α´.
Περὶ τῶν Ἀρχελάου α´.
Περὶ ἁλῶν, νίτρου, στυπτηρίας α´.
Περὶ τῶν λιθουμένων α´ β´.
Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α´.
Ἀκροάσεως α´ β´.
Περὶ ἀνέμων α´.
Ἀρετῶν διαφοραὶ α´.
Περὶ βασιλείας α´.
Περὶ παιδείας βασιλέως α´.
Περὶ βίων α´ β´ γ´.

[42] Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, [33510] ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι. Ἔστι δὲ τάδε˙

Ἀναλυτικῶν προτέρων α´ β´ γ´,
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´,
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α´,
[33515] Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ α´,
Ἀνηγμένων τόπων α´ β´,
Ἀγωνιστικὸν 〈ἢ〉 τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας 〈α´〉,
Περὶ αἰσθήσεων α´,
[33520] Πρὸς Ἀναξαγόραν α´,
[3361] Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου α´,
Περὶ τῶν Ἀναξιμένους α´,
Περὶ τῶν Ἀρχελάου α´,
Περὶ ἁλῶν, νίτρου, στυπτηρίας α´,
[3365] Περὶ τῶν 〈ἀπο〉λιθουμένων α´ β´,
Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α´,
Ἀκροάσεως α´ β´,
Περὶ ἀνέμων α´,
Ἀρετῶν διαφοραὶ α´,
[33610] Περὶ βασιλείας α´,
Περὶ παιδείας βασιλέως α´,
Περὶ βίων α´ β´ γ´,