[84] Ἀρτάβαζος,
Πρὸς τοὺς ναυαγούς,
Πρὸς τοὺς φυγάδας,
Πρὸς πτωχόν,
Πρὸς Λαΐδα,
Πρὸς Πῶρον,
Πρὸς Λαΐδα περὶ τῆς κατόπτρου,
Ἑρμείας,
Ἐνύπνιον,
Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος,
Φιλόμηλος,
Πρὸς τοὺς οἰκείους,
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι κέκτηται οἶνον παλαιὸν καὶ ἑταίρας,
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι πολυτελῶς ὀψωνεῖ,
Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρήτην τὴν θυγατέρα,
Πρὸς τὸν εἰς Ὀλυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν,
Ἐρώτησις,
Ἄλλη Ἐρώτησις,
Χρεία πρὸς Διονύσιον,
Ἄλλη ἐπὶ τῆς εἰκόνος,
Ἄλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός,
Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι,
Πρὸς τὸν συμβουλεύειν ἐπιχειροῦντα.

Ἔνιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτόν φασιν ἓξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως γράψαι˙ ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος (FGrH 461 T 3).

[84] Ἀρτάβαζος.
Πρὸς τοὺς ναυαγούς.
Πρὸς τοὺς φυγάδας.
Πρὸς πτωχόν.
Πρὸς Λαΐδα.
Πρὸς Πῶρον.
Πρὸς Λαΐδα περὶ τοῦ κατόπτρου.
Ἑρμείας.
Ἐνύπνιον.
Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος.
Φιλόμηλος.
Πρὸς τοὺς οἰκείους.
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι κέκτηται οἶνον παλαιὸν καὶ
ἑταίρας.
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι πολυτελῶς ὀψωνεῖ.
Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρήτην τὴν θυγατέρα.
Πρὸς τὸν εἰς Ὀλυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν.
Ἐρώτησις.
Ἄλλη Ἐρώτησις.
Χρεία πρὸς Διονύσιον.
Ἄλλη ἐπὶ τῆς εἰκόνος.
Ἄλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός.
Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι.
Πρὸς τὸν συμβουλεύειν ἐπιχειροῦντα.

Ἔνιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτόν φασιν ἓξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως γράψαι˙ ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος.

[84] [14915] Ἀρτάβαζος,
Πρὸς τοὺς ναυαγούς,
Πρὸς τοὺς φυγάδας,
Πρὸς πτωχόν,
Πρὸς Λαΐδα,
[14920] Πρὸς Πῶρον,
Πρὸς Λαΐδα περὶ τοῦ κατόπτρου,
[1501] Ἑρμείας,
Ἐνύπνιον,
Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος,
Φιλόμηλος,
[1505] Πρὸς τοὺς οἰκείους,
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι κέκτηται οἶνον παλαιὸν καὶ ἑταίρας,
Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι πολυτελῶς ὀψωνεῖ,
Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀρήτην τὴν θυγατέρα,
[15010] Πρὸς τὸν εἰς Ὀλυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν,
Ἐρώτησις,
Ἄλλη Ἐρώτησις,
Χρεία πρὸς Διονύσιον,
Ἄλλη ἐπὶ τῆς εἰκόνος,
[15015] Ἄλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός,
Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι,
Πρὸς τὸν συμβουλεύειν ἐπιχειροῦντα.

Ἔνιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτόν φασιν ἓξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως γράψαι˙ ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος.