[41] οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας. ἀλλ' εὐτυχεῖτε καὶ ἤτοι τὸν λόγον ἄφετε - πολὺς γὰρ ὁ πόνος -, ἢ καλῶς αὐτοῦ πρόστητε˙ μεγάλη γὰρ ἡ δόξα. τὸ δὲ κενὸν τοῦ βίου πλεῖον τοῦ συμφέροντος. ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὐκέτ' ἐκποιεῖ βουλεύεσθαι τί πρακτέον, ὑμεῖς δ' ἐπισκέψασθε τί ποιητέον." ταῦτα, φασίν, εἰπὼν ἀπέπνευσε˙


καὶ αὐτόν, ὡς ὁ λόγος, Ἀθηναῖοι πανδημεὶ παρέπεμψαν ποσί, τὸν ἄνδρα τιμήσαντες.
Φαβωρῖνος δέ φησι γηράσαντα αὐτὸν ἐν φορείῳ περιφέρεσθαι˙ καὶ τοῦτο λέγειν Ἕρμιππον
(FHG III. 46), παρατιθέμενον ἱστορεῖν Ἀρκεσίλαον τὸν Πιταναῖον ἐν οἷς ἔφασκε πρὸς Λακύδην τὸν Κυρηναῖον.

[41] Nulla pertanto è più nocivo dell'amor di gloria. Vi auguro buona sorte e o rinunziate alla scienza - ché costa grande fatica - oppure dedicatevi ad essa con impegno, ché grande è la gloria. La vanità della vita è maggiore dell'utilità. Ora non posso più consigliarvi ciò che dovete fare, ma scegliete voi stessi la linea della vostra condotta». Dette queste parole, spirò. 108*
Si tramanda che tutti gli Ateniesi parteciparono al corteo funebre, a piedi, 109* volendo così tributargli onore.
Favorino 110* attesta che Teofrasto invecchiato si lasciava portare in lettiga. Ciò è riferito anche da Ermippo, 111* il quale a sua volta dipende da uno scritto di Arcesilao di Pitane dedicato a Lacide di Cirene.