[83] "μνημόνευε τοίνυν," εἶπεν ὁ Ἀρίστιππος, "ὅτι σοι πρότερος πρεσβύτης ὢν προσῆλθον." καὶ ὁ Αἰσχίνης, "εὖγε, νὴ τὴν Ἥραν, εὐλόγως εἶπας, ἐπεὶ πολλῷ μου βελτίων ὑπάρχεις˙ ἐγὼ μὲν γὰρ ἔχθρας, σὺ δὲ φιλίας ἄρχεις."

καὶ ταῦτα μὲν εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται. Γεγόνασι δ' Ἀρίστιπποι τέσσαρες˙ περὶ οὗ τε ὁ λόγος, καὶ δεύτερος ὁ τὰ περὶ Ἀρκαδίας γεγραφώς˙ τρίτος ὁ μητροδίδακτος, θυγατριδοῦς τοῦ πρώτου˙ τέταρτος ὁ ἐκ τῆς νεωτέρας Ἀκαδημείας.

Τοῦ δὴ Κυρηναίου φιλοσόφου φέρεται βιβλία τρία μὲν ἱστορίας τῶν κατὰ Λιβύην, ἀπεσταλμένα Διονυσίῳ˙ ἓν δὲ ἐν ᾧ διάλογοι πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ μὲν Ἀτθίδι οἱ δὲ Δωρίδι διαλέκτῳ γεγραμμένοι,

[83] «Ricòrdati, - disse allora Aristippo - che pur essendo maggiore di età fui primo a venire da te». Ed Eschine: «Bene, per Era! 229* Hai ragione, sei molto migliore di me, ché io cominciai l'inimicizia, tu promuovi l'amicizia».
Queste sono le battute che vengono riferite ad Aristippo.
Ve ne furono quattro col nome di Aristippo: I. quello di cui ci occupiamo; II. autore di un'opera sull'Arcadia; 230* III. nipote del primo Aristippo, per parte d'una figlia, che fu istruito dalla madre, detto Metrodidatto; IV. filosofo della Nuova Academia.
Del filosofo di Cirene 231* si tramandano un'opera storica, in tre libri, sulla Libia, 232* dedicata a Dionisio e un solo libro contenente venticinque dialoghi, di cui alcuni sono scritti in dialetto attico, altri in dialetto dorico.