[83] οἱ δὲ λέγουσιν ἐν Θήβαις τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν ἀναθεῖναι, ἐπεὶ ἀπόγονος ἦν Θηβαίων ἀποικίαν εἰς Πριήνην στειλάντων, ὥσπερ καὶ Φανόδικός φησι. Λέγεται δὲ καὶ Ἀλυάττου πολιορκοῦντος Πριήνην τὸν Βίαντα πιήναντα δύο ἡμιόνους ἐξελάσαι εἰς τὸ στρατόπεδον˙ τὸν δὲ συνιδόντα καταπλαγῆναι τὸ μέχρι καὶ ἀλόγων διατείνειν αὐτῶν τὴν εὐθένιαν. καὶ ἐβουλήθη σπείσασθαι, καὶ εἰσέπεμψεν ἄγγελον. Βίας δὲ σωροὺς ψάμμου χέας καὶ ἄνωθεν σῖτον περιχέας ἔδειξε τῷ ἀνθρώπῳ˙ καὶ τέλος μαθὼν ὁ Ἀλυάττης εἰρήνην ἐσπείσατο πρὸς τοὺς Πριηνέας. θᾶττον δ' αὐτῷ πέμψαντι πρὸς τὸν Βίαντα ἵνα ἥκοι παρ' αὐτόν, "ἐγὼ δέ," φησίν, "Ἀλυάττῃ κελεύω κρόμμυα ἐσθίειν" ἴσον τῷ κλαίειν. [83] Secondo altri egli lo dedicò ad Eracle in Tebe, quale discendente dei Tebani che avevano dedotto una colonia a Priene, come attesta anche Fanodico. Quando Aliatte assediò Priene si dice che Biante abbia ingrassato due muli e li abbia spinti verso il campo di quel re, il quale a vederli stupì per la estrema cura che quegli abitanti dedicavano perfino agli animali. Così decise di venire a patti ed inviò un messo, al quale Biante mostrò mucchi di arena tutti orlati di frumento. Quando ebbe ciò appreso, Aliatte finalmente fece la pace con gli abitanti di Priene. Prima, ad un messo di Aliatte che l'invitava a recarsi dal re, Biante rispose: «Ordino ad Aliatte di mangiare cipolle» cioè di piangere.