[81] Ἑταίρας εἰπούσης πρὸς αὐτόν, "ἐκ σοῦ κυῶ," "οὐ μᾶλλον," ἔφη, "γινώσκεις ἢ εἰ δι' ὁλοσχοίνων ἰοῦσα ἔφασκες ὑπὸ τοῦδε κεκεντῆσθαι." ᾐτιάσατό τις αὐτὸν τὸν υἱὸν ἀπορριπτοῦντα ὥσπερ οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ γεγονότα˙ καὶ ὅς, "καὶ τὸ φλέγμα," φησί, "καὶ τοὺς φθεῖρας ἐξ ἡμῶν ἴσμεν γεννωμένους, ἀλλ' ἀχρεῖα ὄντα ὡς πορρωτάτω ῥιπτοῦμεν."


ἐνδεξάμενος τὸ ἀργύριον παρὰ Διονυσίου, Πλάτωνος ἄραντος βιβλίον, πρὸς τὸν αἰτιασάμενον, "ἐγὼ μὲν γάρ," εἶπεν, "ἀργυρίων, Πλάτων δὲ βιβλίων ἐστὶν ἐνδεής." πρὸς τὸν εἰπόντα τίνος ἕνεκα ἐλέγχεται παρὰ Διονυσίου, "οὗ ἕνεκα," φησίν, "οἱ ἄλλοι ἐλέγχουσιν."

[81] Dicendogli un'etera: «Mi hai resa incinta» replicò: «Di ciò non sei più sicura, che se attraversando una fitta giuncaia tu dicessi 'questo giunco mi ha punta'». Poiché fu accusato di ripudiare il figlio, quasi che non fosse da lui nato, Aristippo disse: «Anche lo sputo e i pidocchi sappiamo che sono generati da noi, ma poiché sono inutili li gettiamo via, il più lontano possibile».
A chi gli rimproverava che da Dionisio aveva ricevuto danaro, mentre Platone aveva preso un libro, rispose: «Io ho bisogno di danaro, Platone di libri». A chi gli chiedeva perché si lasciasse confutare da Dionisio, rispose: «Per la stessa ragione per cui gli altri lo confutano».