[81] "Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλθόντα ὑπομνήματα θαυμαστῶς ἄσμενοί τε ἐλάβομεν καὶ τοῦ γράψαντος αὐτὰ ἠγάσθημεν ὡς ἔνι μάλιστα, καὶ ἔδοξεν ἡμῖν ἁνὴρ ἄξιος ἐκείνων τῶν παλαιῶν προγόνων. λέγονται γὰρ δὴ οἱ ἄνδρες οὗτοι Μυραῖοι εἶναι˙ οὗτοι δ' ἦσαν τῶν ἐπὶ Λαομέδοντος ἐξαναστάντων Τρώων ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς ὁ παραδεδομένος μῦθος δηλοῖ.

τὰ δὲ παρ' ἐμοῦ ὑπομνήματα, περὶ ὧν ἐπέστειλας, ἱκανῶς μὲν οὔπω ἔχει˙ ὡς δέ ποτε τυγχάνει ἔχοντα ἀπέσταλκά σοι. περὶ δὲ τῆς φυλακῆς ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, ὥστε οὐδὲν δεῖ παρακελεύεσθαι. ἔρρωσο."


Καὶ ὧδε μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς ἔχουσιν αἱ ἐπιστολαί.

[81] Quanto volentieri abbiamo ricevuto, e con quanta ammirazione, le Memorie che ci hai inviate! Ed il loro autore, quanto più era possibile, abbiamo ammirato, e ci apparve degno di quegli antichi suoi antenati. La tradizione vuole che questi fossero Mirei, 214* di quei Troiani che sotto Laomedonte migrarono: uomini invero valorosi, come mostra il mito intorno ad essi tramandato. Non sono ancora a buon punto le mie memorie, intorno a cui mi hai scritto; comunque esse siano, te le mando. Siamo d'accordo entrambi per quanto riguarda la custodia, sì che non occorre alcun consiglio. Sta bene.

Queste sono le lettere che si scambiarono.