[81] Γεγόνασι δὲ Διογένεις πέντε˙ πρῶτος Ἀπολλωνιάτης, φυσικός˙ ἀρχὴ δ' αὐτῷ τοῦ συγγράμματος ἥδε˙ (DK 64 B 1)

"Λόγου παντὸς ἀρχόμενον δοκεῖ μοι χρεὼν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀναμφισβήτητον παρέχεσθαι."


δεύτερος Σικυώνιος (FGrH 503 T 1), ὁ γράψας τὰ περὶ Πελοπόννησον˙ τρίτος αὐτὸς οὗτος˙ τέταρτος στωικός, γένος Σελευκεύς, ὁ καὶ Βαβυλώνιος καλούμενος (SVF III, p. 210, fg. 2) διὰ τὴν γειτονίαν˙ πέμπτος Ταρσεύς, γεγραφὼς περὶ ποιητικῶν ζητημάτων ἃ λύειν ἐπιχειρεῖ.
Τὸν δὴ φιλόσοφον Ἀθηνόδωρός φησιν ἐν ὀγδόῃ Περιπάτων ἀεὶ στιλπνὸν φαίνεσθαι διὰ τὸ ἀλείφεσθαι.

[81] Vi furono cinque col nome di Diogene: I. di Apollonia, filosofo naturalista. L'inizio del suo libro suona così:

All'inizio di qualsiasi discorso a me pare necessario che si stabilisca un principio inconfutabile. 151*

II. di Sicione, 152* che scrisse la storia del Peloponneso; III. il nostro filosofo; IV. stoico, 153* nato a Seleucia, ma detto anche Babilonese, perché Seleucia è vicina a Babilonia; V. di Tarso, autore di un'opera di questioni poetiche, che egli cerca di risolvere.
Del nostro filosofo, Atenodoro nell'ottavo libro delle sue Passeggiate filosofiche dice che aveva sempre la pelle nitida, perché era solito ungersi.