[80] Ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνήρετο Πιττακὸν οὕτω
τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρράδιον˙
ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος˙ ἡ μία μὲν δὴ
νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ' ἐμέ˙
ἡ δ' ἑτέρη προβέβηκε. τί λώϊον; εἰ δ' ἄγε σύν μοι
βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω.
εἶπεν˙ ὁ δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας,
ἤνιδε, κεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος.

οἱ δ' ἄρ' ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες
ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ.

κείνων ἔρχεο, φησί, μετ' ἴχνια. χὠ μὲν ἐπέστη
πλησίον˙ οἱ δ' ἔλεγον˙ τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.
ταῦτ' ἀΐων ὁ ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου
δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος.

τὴν δ' ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο νύμφην,
οὕτω καὶ σύ, Δίων, τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.
[80] Un ospite Atarneo chiese così a Pittaco di Mitilene, figlio di Irradio: «Caro vecchio, duplici nozze m'invitano. L'una sposa per ricchezza e per stirpe è a me pari. L'altra mi avanza. Quale preferire? Orsù, consigliami quale ad Imeneo debba condurre». Ed egli sollevò l'arma dei vecchi, il bastone, e disse: «Ecco, quelli ti diranno l'ultima parola».
Nell'ampio trivio, a forza di colpi, dei fanciulli giravano trottole veloci. 217* «Va' - disse - sulle loro orme». Ed egli fu vicino: i fanciulli dicevano: «Spingi quella a te vicina!» Questo udì l'ospite ed a una casa più grande rinunziò, accogliendo il monito gridato dai fanciulli. E piccola come lui alla sua piccola casa condusse la sposa. Così anche tu, Dione, spingi quella a te vicina!