[80]  "Καλῶς ποιέεις ὅτι ἀποπέφευγας ἐκ τᾶς ἀρρωστίας˙ ταῦτα γὰρ αὐτός τυ ἐπέσταλκας καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημες καὶ ἀνήλθομες ὡς Λευκανὼς καὶ ἐνετύχομες τοῖς Ὀκκέλω ἐκγόνοις. τὰ μὲν ὦν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίας καὶ Ὁσιότατος καὶ τᾶς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί τ' ἔχομες καὶ τὶν ἀπεστάλκαμες˙ τὰ δὲ λοιπὰ οὔτοι νῦν γα δύναται εὑρεθῆμεν, αἰ δέ κα εὑρεθῇ, ἥξει τοι."Ὧδε μὲν ὁ Ἀρχύτας˙ ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον˙ (Ep. XII)

Πλάτων Ἀρχύτᾳ εὖ πράττειν.

[80] È bello che tu sia guarito dalla malattia, come tu stesso hai comunicato, e Lamisco ed i suoi amici ci annunciano. 211* Mi sono occupato delle Memorie che mi chiedevi e andai in Lucania, dove mi incontrai con i discendenti di Ocello. 212* Le opere sulla legge, sul regno, sulla pietà e sulla genesi dell'universo, noi stessi le abbiamo e te le inviamo; certo, le altre per ora non si possono trovare; qualora si rinvengano, ti saranno spedite.

Così Archita. Platone di rimando scrisse questa lettera: 213*

Platone ad Archita salute.