[8] Οὗτος ἔλεγε τὸν ἥλιον μύδρον εἶναι διάπυρον καὶ μείζω τῆς Πελοποννήσου˙ οἱ δέ φασι Τάνταλον˙ τὴν δὲ σελήνην οἰκήσεις ἔχειν, ἀλλὰ καὶ λόφους καὶ φάραγγας.

ἀρχὰς δὲ τὰς ὁμοιομερείας˙ καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτων λεγομένων τὸν χρυσὸν συνεστάναι, οὕτως ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν μικρῶν σωμάτων τὸ πᾶν συγκεκρίσθαι. καὶ νοῦν μὲν ἀρχὴν κινήσεως˙ τῶν δὲ σωμάτων τὰ μὲν βαρέα τὸν κάτω τόπον ὡς τὴν γῆν, τὰ δὲ κοῦφα τὸν ἄνω ἐπισχεῖν ὡς τὸ πῦρ˙ ὕδωρ δὲ καὶ ἀέρα τὸν μέσον. οὕτω γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς πλατείας οὔσης τὴν θάλασσαν ὑποστῆναι, διατμισθέντων ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῶν ὑγρῶν.
[8] Egli diceva che il sole è una massa incandescente rovente e di grandezza maggiore del Peloponneso. Altri attribuiscono questa opinione a Tantalo. 16* Affermava anche che nella luna ci sono abitazioni, ma anche colline e burroni. Pose come principi le omeomerie: come l'oro consiste di piccoli elementi che sono detti pagliuzze (ψήγματα) così pure l'intero universo è fatto di piccoli corpi formati di parti omogenee fra di loro. Concepì la Mente (il νοῦς) come principio di movimento; dei corpi, i gravi, come la terra, occupano il luogo basso; i lievi, come il fuoco, il luogo alto; l'acqua e l'aria il luogo intermedio. 17* Così, infatti, il mare ha per sua base sottostante la terra, che è piana, dopo che l'umidità è stata evaporata dal sole.