[76] Πρὸς Χαρώνδαν εἰπόντα, οἱ δὲ πρὸς Φαίδωνα, "τίς ὁ μεμυρισμένος;", "ἐγώ," φησίν, "ὁ κακοδαίμων, κἀμοῦ κακοδαιμονέστερος ὁ Περσῶν βασιλεύς. ἀλλ' ὅρα μὴ ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων παρὰ τοῦτό τι ἐλαττοῦται, οὕτως οὐδ' ἄνθρωπος. κακοὶ κακῶς δ' ἀπόλοιντο οἱ κίναιδοι, οἵτινες καλὸν ἡμῖν ἄλειμμα διαβάλλουσιν." 〈πρὸς Πλάτωνα ὀνειδίσαντα τὴν πολυτέλειαν, "Ἆρα," ἔφη, "φαίνεταί σοι Διονύσιος ἀγαθός;" τοῦ δ' ὁμολογήσαντος, "καὶ μήν," ἔφη, "ζῇ ἐμοῦ πολυτελέστερον˙ ὥστ' οὐδὲν κωλύει καὶ πολυτελῶς καὶ καλῶς ζῆν."〉 ἐρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωκράτης ἔφη, "ὡς ἂν ἐγὼ εὐξαίμην." Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ εἰσελθόντος πρὸς αὐτὸν καὶ θεασαμένου γυναῖκάς τε καὶ πολυτελῆ ὀψωνίαν, ἔπειτα αἰτιασαμένου, μικρὸν διαλιπών, "δύνασαι," [76] Πρὸς Χαρώνδαν εἰπόντα, οἱ δὲ πρὸς Φαίδωνα, τίς ὁ μεμυρισμένος; "ἐγώ," φησίν, "ὁ κακοδαίμων, κἀμοῦ κακοδαιμονέστερος ὁ Περσῶν βασιλεύς. ἀλλ' ὅρα μὴ ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων παρὰ τοῦτό τι ἐλαττοῦται, οὕτως οὐδ' ἂν ὁ ἄνθρωπος. κακοὶ κακῶς δ' ἀπόλοιντο οἱ κίναιδοι, οἵτινες καλὸν ἡμῖν ἄλειμμα διαβάλλουσιν." ἐρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωκράτης ἔφη, "ὡς ἂν ἐγὼ εὐξαίμην." Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ εἰσελθόντος πρὸς αὐτὸν καὶ θεασαμένου γυναῖκάς τε καὶ πολυτελῆ ὀψωνίαν, ἔπειτα αἰτιασαμένου, μικρὸν διαλιπών, "δύνασαι," [76] [1446] Πρὸς Χαρώνδαν εἰπόντα (οἱ δὲ πρὸς Φαίδωνα)˙ "Τίς ὁ μεμυρισμένος;", " Ἐγώ," φησίν, "ὁ κακοδαίμων, κἀμοῦ κακοδαιμονέστερος ὁ Περσῶν βασιλεύς. Ἀλλ' ὅρα μὴ ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων παρὰ τοῦτό τι ἐλαττοῦται, οὕτως [14410] οὐδ'ἂν ἄνθρωπος. Κακοὶ κακῶς δ' ἀπόλοιντο οἱ κίναιδοι, οἵτινες καλὸν ἡμῶν ἄλειμμα διαβάλλουσι." Πρὸς Πλάτωνα ὀνειδίσαντα 〈αὐτῷ〉 τὴν πολυτέλειαν, "Ἆρα," ἔφη, "φαίνεταί σοι Διονύσιος ἀγαθός;" Τοῦ δ' ὁμολογήσαντος, "Καὶ μήν," ἔφη, "ζῇ ἐμοῦ πολυτελέστερον˙ ὥστ' οὐδὲν [14415] κωλύει καὶ πολυτελῶς καὶ καλῶς ζῆν." Ἐρωτώμενος πῶς ἀπέθανε Σωκράτης ἔφη, " Ὡς ἂν ἐγὼ εὐξαίμην." Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ εἰσελθόντος πρὸς αὐτὸν καὶ θεασαμένου γυναῖκάς τε καὶ πολυτελῆ ὀψωνίαν, ἔπειτα [1451] αἰτιασαμένου, μικρὸν διαλιπών, "Δύνασαι,"