[76] Ἐδόκει δ' αὐτῷ τάδε˙ στοιχεῖα μὲν εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα˙ Φιλίαν θ' ᾗ συγκρίνεται καὶ Νεῖκος ᾧ διακρίνεται. φησὶ δ' οὕτω˙ (DK 31 B 6. 2 sq.)


Ζεὺς ἀργὴς Ἥρη τε φερέσβιος ἠδ' Ἀϊδωνεὺς
Νῆστίς θ', ἣ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον˙


Δία μὲν τὸ πῦρ λέγων, Ἥρην δὲ τὴν γῆν, Ἀϊδωνέα δὲ τὸν ἀέρα, Νῆστιν δὲ τὸ ὕδωρ. "Καὶ ταῦτα," φησίν (DK 31 B 17. 6),

"ἀλλάττοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει,"

ὡς ἂν ἀιδίου τῆς τοιαύτης διακοσμήσεως οὔσης˙
ἐπιφέρει γοῦν˙
(DK 31 B 17. 7 sq.)

ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν˙ εἰς ἓν ἅπαντα,
ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει.

[76] La sua dottrina era questa: quattro sono gli elementi: fuoco, acqua, terra, aria: l'Amore (Φιλία) per cui si uniscono e la Discordia (Νεῖκος) per cui si separano. Dice così:

Zeus chiaro e Era apportatrice di vita e Aidoneo e Nesti che di lacrime inonda la sorgente della vita mortale.

Intende per Zeus il fuoco, per Era la terra, per Aidoneo l'aria, per Nesti l'acqua. 202* E dice ancora:

E il loro continuo mutamento mai si interrompe,

come se un tale ordinamento dell'universo fosse eterno.
E così soggiunge:

Ora per Amore (Φιλότης) sono raccolte in una tutte le cose, ora ognuna è portata in diversa direzione dall'odio della Discordia (Νεῖκος).