[37] ἄλλως τε καὶ εὐεργετικὸς καὶ φιλόλογος. Κάσσανδρος γοῦν αὐτὸν ἀπεδέχετο καὶ Πτολεμαῖος ἔπεμψεν ἐπ' αὐτόν˙ τοσοῦτον δ' ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο παρ' Ἀθηναίοις, ὥσθ' Ἁγνωνίδης τολμήσας ἀσεβείας αὐτὸν γράψασθαι μικροῦ καὶ προσῶφλεν. ἀπήντων τ' εἰς τὴν διατριβὴν αὐτοῦ μαθηταὶ πρὸς δισχιλίους. οὗτος τά τε ἄλλα καὶ περὶ δεικτηρίου τοιαῦτα διείλεκται ἐν τῇ πρὸς Φανίαν τὸν περιπατητικὸν ἐπιστολῇ˙"οὐ γὰρ ὅτι πανήγυριν, ἀλλ' οὐδὲ συνέδριον ῥᾴδιον, οἷόν τις βούλεται, λαβεῖν˙ αἱ δ' ἀναγνώσεις ποιοῦσιν ἐπανορθώσεις˙ τὸ δ' ἀναβάλλεσθαι πάντα καὶ ἀμελεῖν οὐκέτι φέρουσιν αἱ ἡλικίαι."


ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ σχολαστικὸν ὠνόμακε.

[37] Era specialmente propenso a beneficare 93* ed era un affabile conversatore (φιλόλογος). Era anche bene accetto a Casandro e fu in buoni rapporti con Tolemeo. Fu ritenuto degno di così alta stima dagli Ateniesi, che Agnonide, che osò accusarlo di empietà, a stento scampò alla condanna. Circa duemila alunni frequentavano le sue lezioni. In una lettera al peripatetico Fania 94* fra l'altro così si esprime sulle pubbliche letture: 95*

Non è facile ottenere un pubblico quale quello delle feste panegirie, 96* ma, neppure un ristretto numero di ascoltatori, 97* quale si può desiderare; d'altra parte, le letture pubbliche sono utili alla revisione e al miglioramento del testo; i compagni di studio e di età 98* non sopportano più il rinvio o la negligenza di qualsiasi argomento.

In quest'epistola adottò il termine «scolastico». 99*