[75] πρὸς οὖν τοὺς μεμφομένους αὐτῷ ἔφη, "ἔχω Λαΐδα, ἀλλ' οὐκ ἔχομαι˙ ἐπεὶ τὸ κρατεῖν καὶ μὴ ἡττᾶσθαι ἡδονῶν ἄριστον, οὐ τὸ μὴ χρῆσθαι." πρὸς τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ πολυτελῆ ὀψωνίαν, "σὺ δ' οὐκ ἄν," ἔφη, "τριωβόλου ταῦτ' ἐπρίω;" ὁμολογήσαντος δέ, "οὐκέτι τοίνυν," ἔφη, "φιλήδονος ἐγώ, ἀλλὰ σὺ φιλάργυρος."

Σίμου ποτὲ τοῦ Διονυσίου ταμίου πολυτελεῖς οἴκους αὐτῷ καὶ λιθοστρώτους δεικνύντος - ἦν δὲ Φρὺξ καὶ ὄλεθρος - ἀναχρεμψάμενος προσέπτυσε τῇ ὄψει˙ τοῦ δ' ἀγανακτήσαντος, "οὐκ εἶχον," εἶπε, "τόπον ἐπιτηδειότερον."

[75] A chi gliene faceva rimprovero, replicava: «Posseggo Laide, non ne sono posseduto; è cosa eccellente non l'astinenza dalle passioni, ma il dominarle e il non esserne servi». A chi lo riprendeva per l'uso di cibi raffinati, replicava «Tu, non li compreresti per tre oboli?» Poiché l'altro annuiva, «Non io - disse - amo tanto il piacere quanto tu il danaro». Una volta Simo, tesoriere di Dionisio - era originario della Frigia e briccone - gli indicava una casa magnifica e pavimentata a mosaico; Aristippo espettorò profondamente e gli sputò in faccia. L'altro protestò, ma Aristippo di rimando: «Non avevo un posto più adatto».