Κεφ. δ'.

ΠΙΤΤΑΚΟΣ[74]
Πιττακὸς Ὑρραδίου Μυτιληναῖος. φησὶ δὲ Δοῦρις τὸν πατέρα αὐτοῦ Θρᾷκα εἶναι (FGrH 76 F 75). οὗτος μετὰ τῶν Ἀλκαίου γενόμενος ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθεῖλε τὸν τῆς Λέσβου τύραννον˙ καὶ περὶ τῆς Ἀχιλείτιδος χώρας μαχομένων Ἀθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει μὲν αὐτός, Ἀθηναίων δὲ Φρύνων παγκρατιαστὴς Ὀλυμπιονίκης. συνέθετο δὴ μονομαχῆσαι πρὸς αὐτόν˙ καὶ δίκτυον ἔχων ὑπὸ τὴν ἀσπίδα λαθραίως περιέβαλε τὸν Φρύνωνα, καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. ὕστερον μέντοι φησὶν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς (FGrH 244 F 27) διαδικασθῆναι τοὺς Ἀθηναίους περὶ τοῦ χωρίου πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, ἀκούοντος τῆς δίκης Περιάνδρου, ὃν καὶ τοῖς Ἀθηναίοις προσκρῖναι.

Capitolo IV

PITTACO


[74] Pittaco nacque a Mitilene, figlio d'Irradio che, secondo Duride, 200* era tracio. Egli, insieme con i fratelli di Alceo, 201* tolse di mezzo Melancro, tiranno di Lesbo. Per il possesso della regione Achilitide vennero a battaglia Ateniesi e Mitilenesi: degli uni era stratego 202* Frinone, vincitore ad Olimpia nel pancrazio, degli altri lo stesso Pittaco, il quale convenne di affrontarlo in singolar tenzone. E con una rete che teneva nascosta sotto lo scudo, avvolse Frinone, e, uccisolo, salvò la regione. Ma successivamente, come attesta Apollodoro 203* nella Cronologia, gli Ateniesi per la stessa regione convennero in giudizio i Mitilenesi: fu giudice Periandro, che assegnò la regione agli Ateniesi.