[35] Γεγόνασι δὲ Ἀριστοτέλεις ὀκτώ˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος ὁ πολιτευσάμενος Ἀθήνησιν, οὗ καὶ δικανικοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντες˙ τρίτος περὶ Ἰλιάδος πεπραγματευμένος˙ τέταρτος Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραφώς˙ πέμπτος ὁ ἐπικληθεὶς Μῦθος, Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ γνώριμος˙ ἕκτος Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ ποιητικῆς˙ ἕβδομος παιδοτρίβης, οὗ μέμνηται Ἀριστόξενος ἐν τῷ Πλάτωνος βίῳ˙ (Wehrli II, fg. 66) ὄγδοος γραμματικὸς ἄσημος, οὗ φέρεται τέχνη περὶ πλεονασμοῦ. Τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφραστος, περὶ οὗ λεκτέον. [35] Γεγόνασι δὲ Ἀριστοτέλεις ὀκτώ˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος ὁ πολιτευσάμενος Ἀθήνησιν, οὗ καὶ δικανικοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντες˙ τρίτος περὶ Ἰλιάδος πεπραγματευμένος˙ τέταρτος Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραφώς˙ πέμπτος ὁ ἐπικληθεὶς Μῦθος, Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ γνώριμος˙ ἕκτος Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ ποιητικῆς˙ ἕβδομος παιδοτρίβης, οὗ μέμνηται Ἀριστόξενος ἐν τῷ Πλάτωνος βίῳ˙  ὄγδοος γραμματικὸς ἄσημος, οὗ φέρεται τέχνη περὶ πλεονασμοῦ.
Τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφραστος, περὶ οὗ λεκτέον.
[35] Γεγόνασι δὲ Ἀριστοτέλεις ὀκτώ˙| πρῶτος αὐτὸς οὗτος˙ δεύτερος ὁ πολιτευσάμενος Ἀθήνησιν, οὗ καὶ δικανικοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντες˙ τρίτος περὶ Ἰλιάδος πεπραγματευμένος˙ τέταρτος Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς τὸν Ἰσοκράτους [33110] Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραφώς˙ πέμπτος ὁ ἐπικληθεὶς Μῦθος, Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ γνώριμος˙ ἕκτος Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ ποιητικῆς˙ ἕβδομος παιδοτρίβης, οὗ μέμνηται Ἀριστόξενος ἐν τῷ Πλάτωνος βίῳ˙  ὄγδοος γραμματικὸς ἄσημος, οὗ φέρεται τέχνη περὶ πλεονασμοῦ. [33115] Τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφραστος, περὶ οὗ λεκτέον.