[67] Διονυσίου δέ ποτε τριῶν ἑταιρῶν οὐσῶν μίαν ἐκλέξασθαι κελεύσαντος, τὰς τρεῖς ἀπήγαγεν εἰπών, "οὐδὲ τῷ Πάριδι συνήνεγκε μίαν προκρῖναι˙ "ἀπαγαγὼν μέντοι, φασίν, αὐτὰς ἄχρι τοῦ θυρῶνος ἀπέλυσεν. οὕτως ἦν καὶ ἑλέσθαι καὶ καταφρονῆσαι πολύς. διό ποτε Στράτωνα, οἱ δὲ Πλάτωνα, πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν, "σοὶ μόνῳ δέδοται καὶ χλανίδα φορεῖν καὶ ῥάκος."

Διονυσίου δὲ προσπτύσαντος αὐτῷ ἠνέσχετο. μεμψαμένου δέ τινος, "εἶτα οἱ μὲν ἁλιεῖς," εἶπεν, "ὑπομένουσι ῥαίνεσθαι τῇ θαλάττῃ ἵνα κωβιὸν θηράσωσιν˙ ἐγὼ δὲ μὴ ἀνάσχωμαι κράματι ῥανθῆναι ἵνα βλέννον λάβω;"

[67] Una volta Dionisio lo invitò a scegliersi una delle tre etere 212* che gli offriva ed egli le portò via tutte e tre, dicendo: «Neppure a Paride portò vantaggio la scelta di una sola». Ma si racconta che se le portò sino all'atrio e le congedò. A tali estremi egli giungeva sia nella scelta sia nel disprezzo. Onde il detto di Stratone (o di Platone, secondo altri): «A te solo è dato di vestire l'elegante clanide e un misero cencio». Dionisio una volta gli sputò addosso e a un tale che gli rimproverò di non essersi ribellato rispose: «I pescatori si lasciano spruzzare dall'acqua del mare per pescare un gobio; io per prendere un blenno 213* non dovrei sopportare di essere asperso di saliva?»