[66] ἤρξατο μὲν δημαγωγεῖν˙ εἶτα δὲ ἑαυτῷ τραύματα ποιήσας, παρελθὼν ἐφ' ἡλιαίαν ἐβόα φάμενος πεπονθέναι ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν˙ καὶ φύλακας ἠξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίους τοὺς νεωτάτους. οἱ δὲ ἀνηκουστήσαντές μου παρέσχον τοὺς ἄνδρας. οὗτοι δὲ ἦσαν κορυνηφόροι. καὶ μετὰ τοῦτο τὸν δῆμον κατέλυσεν. ἦ μάτην ἔσπευδον ἀπαλλάξαι τοὺς πένητας αὐτῶν τῆς θητείας, οἵ γε δὴ νῦν ξύμπαντες ἑνὶ δουλεύουσι Πεισιστράτῳ (Hercher 636).

Σόλων Πεισιστράτῳ

Πιστεύω μηδὲν κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι. καὶ γὰρ πρὸ τῆς τυραννίδος φίλος σοὶ ἦν, καὶ νῦν οὐ μᾶλλον διάφορος ἢ τῶν ἄλλων τις Ἀθηναίων ὅτῳ μὴ ἀρέσκει τυραννίς. εἴτε δὲ ὑφ' ἑνὸς ἄρχεσθαι ἄμεινον αὐτοῖς, εἴτε δὴ δημοκρατεῖσθαι, πεπείσθω ᾗ ἑκάτερος γιγνώσκει.

[66] Cominciò col rendersi amico il popolo; poi si apportò delle ferite ed attraversando l'Eliea gridava di averle ricevute dai nemici: chiese perciò una guardia personale di quattrocento giovanissimi uomini. Gli Ateniesi non mi ascoltarono e gli offrirono la guardia del corpo, armata di clava. Dopo di che distrusse la democrazia. Inutilmente mi preoccupai di liberare i poveri dalla servitù poiché essi tutti ora sono servi dell'unico Pisistrato.

Solone a Pisistrato.

Confido che nessun male patirò da te. Ché prima della tirannide ti fui amico ed ora non più nemico di quanti Ateniesi odiano la tirannide. Ognuno creda come sa, se è meglio per loro esser dominati da un solo uomo o essere retti a governo democratico.