[65] Οὐδ' οἱ ἐμοὶ ἀμείνους εἰσὶ καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοθέτησα. οἱ δ' ἐπιτρέποντες τὸ ξυνὸν ἔβλαπτον, οἳ οὐκ ἐγένοντο ἐμποδὼν Πεισιστράτῳ ἐπιθέσθαι τυραννίδι. οὐδ' ἐγὼ προλέγων πιστὸς ἦν. ἐκεῖνος δὲ πιστότερος κολακεύων Ἀθηναίους ἐμοῦ ἀληθεύοντος. ἐγὼ δὴ θέμενος πρὸ τοῦ στρατηγείου τὰ ὅπλα εἶπον τῶν μὲν μὴ αἰσθανομένων Πεισίστρατον τυραννησείοντα εἶναι ξυνετώτερος, τῶν δὲ ὀκνούντων ἀμύνεσθαι ἀλκιμώτερος. οἱ δὲ μανίαν Σόλωνος κατεγίγνωσκον. τελευτῶν δὲ ἐμαρτυράμην˙ ὦ πατρίς, οὗτος μὲν Σόλων ἕτοιμός τοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀμύνειν˙ τοῖς δ' αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ. ὥστε ἄπειμί τοι ἐκ μέσου ὁ μόνος ἐχθρὸς Πεισιστράτου˙ οἱ δὲ καὶ δορυφορούντων αὐτόν, εἴ τι βούλονται. ἴσθι γὰρ τὸν ἄνδρα, ὦ ἑταῖρε, δεινότατα ἁψάμενον τῆς τυραννίδος. [65] Coloro che le abbandonarono 181* danneggiavano lo Stato, ché non seppero impedire la tirannide di Pisistrato. Fui previdente ma non fui creduto. Pisistrato adulò gli Ateniesi e fu ritenuto più degno di fede di me che proclamavo la verità. Deposi le armi dinanzi al quartiere del generale e dissi di essere più intelligente di quanti non s'avvedevano che Pisistrato aspirava alla tirannide, più coraggioso di quanti indugiavano a difendere la città. Mi rimproverarono di essere pazzo. Alla fine chiamai a testimonio la patria: «O patria, Solone è pronto a difenderti con la parola e con l'opera: ma a costoro sembra che sia pazzo. Sì che vado via, unico nemico di Pisistrato: gli facciano da guardia del corpo, se lo vogliono». Sappi, o amico, che Pisistrato si dedicò alla tirannide con tutte le sue forze.