[3] Ἐπειδὴ δὲ πλείους ἐγίνοντο ἤδη, καὶ ἐκάθισεν εἰπών˙


αἰσχρὸν σιωπᾶν, Ξενοκράτη δ' ἐᾶν λέγειν.


καὶ πρὸς θέσιν συνεγύμναζε τοὺς μαθητάς, ἅμα καὶ ῥητορικῶς ἐπασκῶν. ἔπειτα μέντοι ἀπῆρε πρὸς Ἑρμίαν τὸν εὐνοῦχον, Ἀταρνέως ὄντα τύραννον˙ ὃν οἱ μέν φασι παιδικὰ γενέσθαι αὐτοῦ, οἱ δὲ καὶ κηδεῦσαι αὐτῷ δόντα τὴν θυγατέρα ἢ ἀδελφιδῆν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων
(FHG IV. 382)˙ ὃς καὶ δοῦλον Εὐβούλου φησὶ γενέσθαι τὸν Ἑρμίαν, γένει Βιθυνὸν ὄντα καὶ τὸν δεσπότην ἀνελόντα. Ἀρίστιππος δ' ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς (FHG II. 79) φησιν ἐρασθῆναι τὸν Ἀριστοτέλην παλλακίδος τοῦ Ἑρμίου.

[3] Quando ormai gli uditori diventavano parecchi, cominciò a dar lezioni seduto, soggiungendo: 9*

È vergognoso tacere e lasciar parlare Senocrate.

Insegnava ai discepoli ad esercitarsi su un tema determinato e insieme li allenava ai dibattiti oratori. 10* Successivamente tuttavia egli andò dall'eunuco Ermia che era tiranno di Atarneo. Alcuni dicono che Aristotele fu il suo amasio, altri anche che Ermia si legò a lui col vincolo della parentela, dandogli la figlia o la nipote in matrimonio (così almeno riferisce Demetrio di Magnesia nella sua opera Dei poeti e scrittori omonimi. Lo stesso Demetrio riferisce che Ermia fu schiavo di Eubulo e fu originario della Bitinia e aveva ucciso il suo padrone). Aristippo nel primo libro 11* Della lussuria degli antichi riporta la notizia che Aristotele s'innamorò di una concubina di Ermia,