[60] τῆς ἑβδόμης ἡγοῦνται Ἱππίαι δύο - α´ ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, β´ ἢ περὶ τοῦ ψεύδους - ἀνατρεπτικοί˙ Ἴων ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός˙ Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθικός.


τῆς ὀγδόης ἡγεῖται Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, ἠθικός˙ Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου, πολιτικός˙ Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσικός˙ Κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, ἠθικός.

τῆς ἐνάτης ἡγεῖται Μίνως ἢ περὶ νόμου, πολιτικός˙ Νόμοι ἢ περὶ νομοθεσίας, πολιτικός˙

[60] Aprono la settima tetralogia i due Ippia: il Primo o Del bello, il Secondo o Del falso, dialoghi eversivi; il Ione o Dell'Iliade, dialogo esperiente; il Menesseno o l'Epitafio, dialogo etico.
Inizia l'ottava il Clitofonte o Protrettico, dialogo etico; la Repubblica o Del giusto, dialogo politico; il Timeo o Della natura, dialogo fisico; il Crizia o Atlantico, dialogo etico.
La nona comincia col Minosse o Della legge, dialogo politico; Le leggi o Della legislazione, dialogo politico;