[59] τοῦτόν φησιν ὁ Σάτυρος λέγειν ὡς αὐτὸς παρείη τῷ Ἐμπεδοκλεῖ γοητεύοντι. ἀλλὰ καὶ αὐτὸν διὰ τῶν ποιημάτων ἐπαγγέλλεσθαι τοῦτό τε καὶ ἄλλα πλείω, δι' ὧν φησι˙ (DK 31 B 111)

φάρμακα δ' ὅσσα γεγᾶσι κακῶν καὶ γήραος ἄλκαρ
πεύσῃ, ἐπεὶ μούνῳ σοὶ ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα.
παύσεις δ' ἀκαμάτων ἀνέμων μένος, οἵ τ' ἐπὶ γαῖαν
ὀρνύμενοι πνοιαῖσι καταφθινύθουσιν ἄρουραν˙
καὶ πάλιν, ἢν ἐθέλῃσθα, παλίντιτα πνεύματ' ἐπάξεις˙
θήσεις δ' ἐξ ὄμβροιο κελαινοῦ καίριον αὐχμὸν
ἀνθρώποις, θήσεις δὲ καὶ ἐξ αὐχμοῖο θερείου
ῥεύματα δενδρεόθρεπτα τά τ' αἰθέρι ναιήσονται,
ἄξεις δ' ἐξ Ἀΐδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός.

[59] Satiro riferisce che costui, Gorgia, diceva di avere assistito ad incantamenti di Empedocle, ma che lo stesso Empedocle proclama i suoi poteri magici e parecchie altre cose nei versi, in cui dice:


Quanti siano i rimedi dei mali e quale la difesa dalla vecchiezza apprenderai, poiché per te 163* solo tutto questo io compirò. Farai cessare la forza dei venti infaticabili, che sulla terra balzando coi loro soffi devastano i campi; e poi, di nuovo, se tu lo vuoi, i soffi benefici desterai; di nera procella agli uomini farai opportuna siccità, e farai anche dell'aridità estiva correnti di pioggia che nutrono gli alberi e che traboccheranno dall'etere (?). Dall'Ade tu trarrai alla luce la forza di un uomo morto.