[59] Τῆς τετάρτης ἡγεῖται Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, μαιευτικός˙ Ἀλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ εὐχῆς, μαιευτικός˙ Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής, ἠθικός˙ Ἀντερασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθικός. τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεάγης ἢ περὶ φιλοσοφίας, μαιευτικός˙ Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης, πειραστικός˙ Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, μαιευτικός˙ Λύσις ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός. τῆς ἕκτης ἡγεῖται Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, ἀνατρεπτικός˙ Πρωταγόρας ἢ σοφισταί, ἐνδεικτικός˙ Γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς, ἀνατρεπτικός˙ Μένων ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός. [59] Τῆς τετάρτης ἡγεῖται Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, μαιευτικός˙ Ἀλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ εὐχῆς, μαιευτικός˙ Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής, ἠθικός˙ Ἀντερασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθικός. τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεάγης ἢ περὶ φιλοσοφίας, μαιευτικός˙ Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης, πειραστικός˙ Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, μαιευτικός˙ Λύσις ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός. τῆς ἕκτης ἡγεῖται Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, ἀνατρεπτικός˙ Πρωταγόρας ἢ σοφισταί, ἐνδεικτικός˙ Γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς, ἀνατρεπτικός˙ Μένων ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός. [59] [2281] Τῆς τετάρτης ἡγεῖται Ἀλκιβιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως, μαιευτικός˙ Ἀλκιβιάδης δεύτερος ἢ περὶ εὐχῆς, μαιευτικός˙ Ἵππαρχος ἢ φιλοκερδής, ἠθικός˙ Ἀντερασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθικός. Τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεάγης [2285] ἢ περὶ φιλοσοφίας, μαιευτικός˙ Χαρμίδης ἢ περὶ σωφροσύνης, πειραστικός˙ Λάχης ἢ περὶ ἀνδρείας, μαιευτικός˙ Λύσις ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός. Τῆς ἕκτης ἡγεῖται Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, ἀνατρεπτικός˙ Πρωταγόρας ἢ σοφισταί, ἐνδεικτικός˙ Γοργίας ἢ περὶ ῥητορικῆς, ἀνατρεπτικός˙ [22810] Μένων ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός.