[58] καθόλου δέ φησι καὶ τραγῳδίας αὐτὸν γράψαι καὶ πολιτικούς˙ Ἡρακλείδης δ' ὁ τοῦ Σαραπίωνος (FHG III. 169) ἑτέρου φησὶν εἶναι τὰς τραγῳδίας. Ἱερώνυμος (Hiller XXV) δὲ τρισὶ καὶ τετταράκοντά φησιν ἐντετυχηκέναι, Νεάνθης (FGrH 84 F 27) δὲ νέον ὄντα γεγραφέναι τὰς τραγῳδίας καὶ αὐτῶν ἑπτὰ ἐντετυχηκέναι. Φησὶ δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις (FHG III. 162 sq.) ὅτι καὶ ἰατρὸς ἦν καὶ ῥήτωρ ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν Λεοντῖνον αὐτοῦ γενέσθαι μαθητήν, ἄνδρα ὑπερέχοντα ἐν ῥητορικῇ καὶ Τέχνην ἀπολελοιπότα˙ ὅν φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 33) ἐννέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη βιῶναι. [58] In generale egli dice che compose tragedie 156* ed opere politiche. Ma Eraclide, figlio di Sarapione, 157* dice che le tragedie erano di un altro. Ieronimo 158* afferma di averne rinvenute quarantatré, mentre Neante 159* afferma che Empedocle in gioventù scrisse le tragedie e che egli ebbe occasione di rinvenirne sette. 160* Satiro 161* nelle Vite dice che fu medico ed oratore ottimo; e che Gorgia di Lentini fu discepolo suo, uomo eccellente nella retorica e che lasciò un manuale. Di Gorgia Apollodoro 162* dice nella Cronologia che visse centonove anni.