[57] Ἀριστοτέλης δ' ἐν τῷ Σοφιστῇ (Rose 65) φησι πρῶτον Ἐμπεδοκλέα ῥητορικὴν εὑρεῖν, Ζήνωνα δὲ διαλεκτικήν. ἐν δὲ τῷ Περὶ ποιητῶν (Rose 70) φησιν ὅτι καὶ Ὁμηρικὸς ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ δεινὸς περὶ τὴν φράσιν γέγονεν, μεταφορητικός τε ὢν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐπιτεύγμασι χρώμενος˙ καὶ διότι γράψαντος αὐτοῦ καὶ ἄλλα ποιήματα τήν τε τοῦ Ξέρξου διάβασιν καὶ προοίμιον εἰς Ἀπόλλωνα, ταῦθ' ὕστερον κατέκαυσεν ἀδελφή τις αὐτοῦ (ἢ θυγάτηρ, ὥς φησιν Ἱερώνυμος,) (Hiller XXIV) τὸ μὲν προοίμιον ἄκουσα, τὰ δὲ Περσικὰ βουληθεῖσα διὰ τὸ ἀτελείωτα εἶναι. [57] Aristotele 152* nel Sofista dice che Empedocle per primo inventò la retorica, Zenone la dialettica. Nel libro Dei poeti 153* dice che Empedocle fu omerico e grave nelle espressioni, perché amante delle metafore e di tutti gli altri espedienti della tecnica poetica; attesta inoltre che scrisse anche altri componimenti poetici e il passaggio di Serse 154* e il proemio ad Apollo, che poi furono bruciati da una sua sorella (o figlia, come dice Ieronimo 155*). Bruciò il proemio contro la sua volontà, ma il poema della guerra persiana deliberatamente, perché era opera imperfetta.